Mahasiswa/i: Faradina Surya EkaPutri (2014) & Chrysta Aurellia (2015)